{
  "EUR/USD": {
    "Ticker": "EUR/USD",
    "Price": 1.12082,
    "Changes": 0.000714273,
    "Name": "Euro"
  },
  "USD/JPY": {
    "Ticker": "USD/JPY",
    "Price": 109.351,
    "Changes": -7.31536e-5,
    "Name": "Japanese Yen"
  },
  "GBP/USD": {
    "Ticker": "GBP/USD",
    "Price": 1.27232,
    "Changes": 0.00157441,
    "Name": "British Pound"
  },
  "USD/CHF": {
    "Ticker": "USD/CHF",
    "Price": 1.00129,
    "Changes": -0.000369387,
    "Name": "Swiss Francs"
  },
  "EUR/GBP": {
    "Ticker": "EUR/GBP",
    "Price": 0.88102,
    "Changes": -0.000861893,
    "Name": "Euro / British Pound"
  },
  "EUR/JPY": {
    "Ticker": "EUR/JPY",
    "Price": 122.564,
    "Changes": 0.000644977,
    "Name": "Euro / Japanese Yen"
  },
  "EUR/CHF": {
    "Ticker": "EUR/CHF",
    "Price": 1.12229,
    "Changes": 0.000365458,
    "Name": "Euro / Swiss Francs"
  },
  "USD/CAD": {
    "Ticker": "USD/CAD",
    "Price": 1.34388,
    "Changes": -0.00109637,
    "Name": "Dollar / Canadians"
  },
  "AUD/USD": {
    "Ticker": "AUD/USD",
    "Price": 0.69223,
    "Changes": 0.00107015,
    "Name": "Autralians"
  },
  "GBP/JPY": {
    "Ticker": "GBP/JPY",
    "Price": 139.117,
    "Changes": 0.00150099,
    "Name": "British Pound / Japanese Yen"
  }
}